Handboogschutterij Cadier en Keer

Notulen Ledenvergadering 21 april 2022

Notulen
voor de Ledenvergadering 21 april 2022 om 20.00 uur in het clubhuis.

Met de volgende punten:

1. Opening door de waarnemend voorzitter

Fijn dat we sinds 2 jaar weer een Jaarvergadering in ons lokaal kunnen houden.
Zoals we kunnen zien zitten we met 4 mensen aan de bestuurstafel. Sinds begin dit jaar hebben René en Richard zich aangesloten bij het bestuur. Daarvan zijn alle leden via mail op de hoogte gesteld. Er waren geen bezwaren. Richard neemt de taak van secretaris op zich, Rene sluit aan als Algemeen bestuurslid. Daarmee is er nog ruimte voor een vijfde bestuurslid!

2. Aan- en afmeldingen

Twan Sullot kan vanavond niet aanwezig zijn. Tiny is overleden. Ook Tiny is vele jaren lid geweest van onze vereniging. Het kleine fragiele vrouwtje dat zo lang aan het leven vast hield.

Tiny laat ons volgende woorden na: Ik heb het leven liefgehad
u allen evenzeer
Graag had ik hier nog wat vertoefd, helaas, dat mocht niet meer. Wanneer er iemand aan mij denkt, dan zonder veel verdriet.

Bedenk, het leven is maar kort, Dus mijn wens: geniet!

Ook stonden we even stil bij de steeds zieker wordende John Schillings.

Aanwezig: Francis Beckers, Miranda Dobbelstein, Ruud Dobbelstein, Kelly Dobbelstein, Hans Goessens, Richard Hubers, Nathan Huijnen, Hub Huijnen, Paul Jacob, René Lacroix, Karin Blom, Ludo Maesen, Peter Hameleers, John Fraats, Zeppe Roijakkers, Robert Roijakkers, Peter Schillings, Ben Snijckers, Jos Vuurstaek, Jo Warnier, Aron van Es, Harry Nijssen, Jean Pluijmakers, Esther Purnot, Caspar van Term.

Afwezig: Giel Bessems, Ad Boumans, Robbe Devue, Wesley van Dijk, Nico van Dijk, Bas Dorregeest, Niek Dorregeest, Raijmond God, Viggo God, Tibbe God, Thijs Hanssen, Jan Hurkens, Ruben Lebouille, Gé van Lent, Dick de Nijs, Gijs de Nijs, Ton Penders, Peter Peukens, Nanne van der Prijt, Salvatore Rubino, Michele Rubino, Quinten Schreppers, Joris Stroux, Adriënne Verhoeven, Kaimei Wang, Melissa Weisspflog.

Afgemeld: Sef Jaspers, John Schillings, Eveline Engelen, Jef Engelen, Orelie Kieboom, Mathijs Warnier, Joey Xu, Xinxin Zhang, Yi Chen, Maurice Hermans, Twain Sullot, Piet Vanwersch, Dylano Djojowikromo, Christian Lacroix, Stefan van de Berg, John Sondeijker, Frank Gruintjes, Timmy Vuurstaek, Benoit Goessens, Marco Palmen, Eddy Vaessens.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Aantal exemplaren liggen ter inzage.
Vragen of opmerkingen: geen. Daarmee goedgekeurd.

4. Bestuurlijke mededelingen
a. aftreden van secretaris Marcel Scholtes.

Marcel Scholtes heeft op de laatste Jaarvergadering aangegeven dat hij nog 1 jaar door zou gaan. Door de Coronamaatregelen die onder meer inhielden dat een QR code nodig was zag Marcel zich echter genoodzaakt zijn lidmaatschap op te zeggen en daarmee ook zijn functie neer te leggen. Jullie hebben hier van hem een mail over gehad.

b. dit jaar geen verdere aftreding vanuit schema tussentijdse wisselingen

De bestuursleden voeren hun taak een aantal jaren uit, elk jaar zal een van de functies opnieuw moeten worden ingevuld (kan ook herkiesbaar). Dit jaar gaan de overige bestuursleden verder.

c. nieuwe secretaris Richard Hubers

Is per email medegedeeld. Ook tijdens vergadering gestemd (per handopsteken) en akkoord.

d. nieuw algemeen bestuurslid René Lacroix

Is per email medegedeeld. Ook tijdens vergadering gestemd (per handopsteken) en akkoord.

e. benoeming voorzitter

Benoeming voorzitter. Al vele jaren functioneert het bestuur van Amicitia zonder voorzitter. Inmiddels geven verschillende instanties als de Bond, de Gemeente en KvK aan dat de vereniging een voorzitter MOET hebben. Harry Nijssen stelt zich kandidaat. Hiervoor moet wel worden gestemd. Volgens de statuten kunnen de aanwezige leden stemmen. Tijdens vergadering gestemd (per handopsteken) en akkoord.

f. vacatures algemene bestuursleden

Er is nog steeds een vacature voor een Algemeen bestuurslid.

5. Corona-maatregelen

Deze maand zijn de laatste corona maatregelen van overheidswege opgeheven. Afstandsregels zijn niet meer van toepassing. Reserveren is niet nodig.
Maar een goede hygiëne blijft natuurlijk wel belangrijk: houdt het lokaal schoon! Houdt de toiletten schoon. Ruim je eigen kopjes op en dat soort dingen.
Wel blijft gelden: heb je klachten en ben je positief getest: dan kom je gedurende quarantainetijd niet schieten.

6. Verslag van de Penningmeester

Miranda leest het financieel verslag voor. Dankzij de TASO-subsidie van 2000,- hebben we het jaar 2021 toch nog met een kleine winst kunnen afsluiten. Wel is duidelijk dat we extra inkomsten nodig hebben. Derhalve wordt een dringend beroep gedaan op iedereen om een handje te helpen bij activiteiten zoals demo’s en Eikeltjestoernooi, zodat we ook in de toekomst onze leden, jullie dus, nog veel kunnen trakteren op allerlei activiteiten en voorzieningen. Immers: zonder Eikeltjestoernooi ook géén clubfeest!

7. Bevindingen Kascontrolecommissie

Kas gecontroleerd door Frank Gruijntjes en Paul Jacobs.
wegens afwezigheid van Frank geeft Paul hij het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. Heren bij deze hartelijk dank voor jullie medewerking.

Tot slot moeten we nog een nieuwe kascommissie samenstellen voor 2022. Frank heeft inmiddels zijn termijn van 3 jaar erop zitten. Paul zal volgend jaar voor de tweede keer komen controleren, samen met Francis. Nu hebben we weer 1 of 2 nieuwe personen nodig die volgend jaar als reserve beschikbaar willen zijn.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Zijnde Aron van Es, Robert Roijakkers en Ludo Maesen

8. Activiteiten 2022

Na 2 jaren zonder activiteiten kunnen er dit jaar weer activiteiten worden georganiseerd. We hebben al een (voorlopige) agenda opgesteld waarvoor nog vele handen nodig zijn. We kijken eens naar de lijst, en aarzel je niet je aan te melden om mee te helpen bij het organiseren ervan.

Demo op 23 april in Margraten Voldoende bemensing.
6 juni Koningschieten
18 juni Demo bij Amicitia Nog enkele mensen voor nodig. Kelly en Nathan meldden zich nog aan.
19 juni Processie Cadier en Keer Jean René Esther In clubshirt.
Clubfeest in juli op 3D terrein Nog vrijwilligers nodig.
24 en 25 september Eikeltjestoernooi Vergunningen zijn aangevraagd. Boeren moeten nog benaderd worden. Nog veel vrijwilligers nodig.
Jeugddag.
Kerstdiner
Zeppe: veel jeugdleden zijn nog wat jong om veel te laten doen.

Kortom de jeugdige vrijwilligers zijn ook welkom. Vrijwilligers aub aanmelden bij (een van de) bestuursleden.

9. Deelname van onze schutters aan handboogwedstrijden

Na jarenlange afwezigheid van Amicitia op het hoogste niveau hebben we nu weer een aantal schutters die meedoen voor de punten. Alle wedstrijden vonden dit jaar plaats.

Bij de Bondskampioenschappen begon Amicitia al goed!

Nanne vd Prijt haalde een bronzen plak bij de jeugd bij de recurve
Richard een bronzen plak bij de traditionele bogen
Bare Bow Team werd bondskampioen, vertegenwoordigd door Paul Jacob, Francis Beckers en Ben Snijckers.

Begin april hebben deze 3 BB-schutters, aangevuld met Peter Hameleers ook nog deelgenomen aan NK Barebow Individueel. Jammer genoeg zonder in de prijzen te vallen.

Volgende maand is er een wedstrijd tussen Limburg en Brabant over 2 ronden waaraan enkele schutters mee gaan doen.

10. Competitie binnen Amicitia 1893

Miranda maakt de uitslagen bekend. Na 3 jaar zijn er eindelijk opvolgers voor de winnaars van de laatste wintercompetitie en kunnen de wisselbekers overgedragen worden aan de nieuwe winnaars. Er hebben zich bij aanvang van de competitie 28 schutters ingeschreven. Slechts 21 schutters hebben 10 of meer van de 15 wedstrijden geschoten en slechts 7 schutters hebben alle wedstrijden geschoten.

Vermeldingen zonder prijs
Meeste 7’s Kelly Dobbelstein 3e Piet Vanwersch, 2e Eveline Engelen 1e
Meeste 8-en Piet Vanwersch 3e, Harry Nijssen 2e Peter Hameleers 1e
Meeste 9’s Jos Vuurstaek 3e, Jo Warnier 2e, Ed Vaessens 1e
Meeste 10-en Ed Vaessens 3e, Jos Vuurstaek 2e Jo Warnier 1e

Hoogste gemiddelden
Recurve met vizier hoogste gemiddelde Piet Vanwersch
Zonder vizier (hieronder vallen ook de houtbogen) hoogste gemiddelde Peter Hameleers
Compound en totaal hoogste gemiddelde Jo Warnier

Puntenklassement
3e plaats Jos Vuurstaek
2e plaats Eveline Engelen
1e plaats Peter Hameleers Winterkoning

Beste veteranen schutter (ouder 50 jaar) Eveline Engelen

Beste senioren schutter (onder de 50 jaar) Nathan Huijnen

Teamprijs
3e plaats Nico van Dijck, Aron van Es, Joey Xu
2e plaats Ed Vaessens, Jo Warnier, Peter Hameleers 1e plaats Piet Vanwersch, Eveline Engelen

11. Jubilarissen

Ben Snijckers, 25 jaar lid. Hij wordt gefeliciteerd met een bierpakket.

12. Werkgroepen

Het is de bedoeling dat alle taken en klusjes die er binnen de vereniging liggen over de leden worden verdeeld. We hebben bij verschillende leden gepolst in welke werkgroep zij hun steentje willen bijdragen.
De senioren worden vrijgesteld van de klussen. De Jongste Jeugd kan bijdragen aan het Kerstdiner.

We hebben een lijst opgesteld -die niet de definitieve hoeft te zijn- waarin een werkgroep wordt benoemd, 2 clubleden als coördinator gaan optreden en een korte taakomschrijving. De coördinatoren stellen een klussenlijst op, die in een jaar moeten worden gedaan. Wanneer het tijd is voor die klus, zoeken zij de benodigde leden bij elkaar.

Schoonmaken: schoonmaakbedrijf inschakelen? Meerkosten voor allen € 35,- Voorstel eerst een jaar proberen zelf schoon te maken.

Ben geeft aan geen mensen achterna te zitten betreffende Tuin, groen en loods

Algemeen: meld je aan. We verwachten dat ieder lid zich voor 2 of 3 werkgroepen aanmeld.

Francis: leden welke reeds meerdere taken verrichten vrijstellen van poetsen.

Leden laten poetsen voor geld/kwijtschelding van contributiegelden? Bespreken met andere leden. Aan iedereen de vraag om hierover na te denken.

13. Jeugd Amicitia

Voor de aanvang van de Coronacrisis had Amicitia 20 jeugdleden.
In die periode zijn er 10 gestopt, een 7-tal ging verder bij de senioren. Gelukkig kwamen er ook weer 5 bij en zijn er een aantal aspirant leden. Dat betekent dat het dit jaar ook weer zinvol zou zijn een jeugddag te organiseren. Graag hulp hierbij. Aan de competitie dezen maar 5 schutters mee. Volgende week prijsuitreiking.
Nu 14 jeugdleden.

Betalende leden 73. 8 Aspirant leden (waarvan 3 jeugd) . Zou dan 81 leden worden.

14. Verbouwing clublokaal en naastgelegen terrein

Het naastgelegen terrein mag door ons worden gebruikt. We mogen het inrichten met semi-permanente doelen. Ook andere verenigingen mogen dit terrein gebruiken (Kindervakantiewerk (KVW)). We moeten het terrein goed verzorgen. Hiervoor werd een Bruikleenovereenkomst getekend voor een periode van 10 jaar.

We zoeken nog hulp bij het maken van de doelen.

Het bestuur is in gesprek met de Gemeente over de bouw van een overkapping. Verleden jaar werd duidelijk dat de Gemeente niet gaat meewerken aan een hal.

Wel hebben we een schets laten maken om met de Gemeente te kunnen praten over wat er dan wel mogelijk is.

Francis: is er werkelijk behoefte aan deze overkapping?

15. Rondvraag

Paul: Opruimen van alle gebruikte materialen. Buiten alle het vuil uit de natuur houden. Boogstandaarden en kokers weer opruimen.

René: Ook netjes opruimen. Ordelijke indruk achterlaten.

Harry: Koffers en overige schietspullen van tafels houden. Opbergen bij kapstok of tafels langs de muren.

Miranda: net als thuis. Alles afsluiten en alle lichten uit.
Jean: camerabeelden controleren en mensen er op aan spreken.
Ben: Koningsschieten: verschillende bogen. Maakt iedereen wel evenveel kans.

Miranda: de 10 is bij de verschillende bogen anders. Compound 10+, Vizier 10 en zonder vizier is geel een 10.

Paul: alternatief kan zijn naar landelijk gemiddelde beste schutters per boogklasse te kijken en dat je dan kijkt naar de procentuele score. Is ook nog real-time (digitaal) te volgen. Spreadsheet is klaar.

Allen: mee eens om dit te gaan proberen. Nederlandse norm van de beste 5 personen (ntb).

Nathan: gaat helpen bij jeugdzaken met Zeppe.
Robert: Laat het meedoen aan werkgroepen meewegen bij de schoonmaakwerkzaamheden.

16. Sluiting door de voorzitter